Mankai_Migdal
ECO_C_Migdal

ציטוקינים

חלבונים המופרשים על-ידי תאי המערכת החיסונית ומסייעים לפעילות של מערך ההגנה בגוף. הציטוקינים מתפקדים כשליחים של מערכת החיסון והם מגבירים או מדכאים את פעילותה.

חלבונים המופרשים על-ידי תאי המערכת החיסונית ומסייעים לפעילות של מערך ההגנה בגוף. הציטוקינים מתפקדים כשליחים של מערכת החיסון והם מגבירים או מדכאים את פעילותה.

השאירו תגובה: